+420 604 840 255 info@lesnidruzstvo.cz

Historie

Lesní majetek, na kterém hospodaří dnes „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ patřil v 19. – tém století k velkostatku Dašice spolu se zemědělskými pozemky a několika rybníky. Správa lesního majetku sídlila ve Vysokém Chvojně. Kolem poloviny 19. –tého století se celý velkostatek dostal do hospodářských potíží, které řešil prodejem lesního majetku kolem Vysokého Chvojna o výměře cca 6.500 ha.

Novým majitelem lesů se stal továrník Liebig vlastnící textilní továrny na náchodsku. Tehdejší lesy byly převážně tvořeny buky, jedlemi,duby, smrkem a borovicí. Nový vlastník začal v těchto lesích velmi razantně těžit a vůbec celé lesní hospodaření pojal velmi kořistnicky.

Po vytěžení značné části majetku továrník Liebig prodal chvojnovské lesy kolem roku 1875 markraběti italského původu Pallavicinimu. Ten se projevil jako velmi dobrý hospodář a celý majetek začal opět rozkvétat . Markrabě se rozhodl vybudovat na Vysokém Chvojně své letní sídlo a v roce 1898 založil na výměře cca 6 ha zámecký park v anglickém stylu a k výsadbě použil mnoha cizokrajných dřevin a keřů. V založeném parku měl stát zámek, který chtěl nový majitel vystavit pro sebe a svého syna. Ten však po pádu z koně při štvanici na lišku v Anglii tragicky zemřel a markrabě od výstavby zámku upustil. Na místo toho vybudoval pod parkem vilu zvanou „Zámeček“, která sloužila jako ubytování při jeho návštěvách.

Po první světové válce panoval všeobecný odpor k „latifundistům“ a výsledkem byly zestátňovací procesy majetků šlechty a církve v důsledku pozemkové reformy.Hlavními protagonisty této reformy byli president Masaryk a ministr zemědělství Švehla. Tyto události dolehly i na Pallaviciniho panství a ten ve snaze zachránit majetek požádal obecní zastupitelstvo Vysoké Chvojno o udělení domovského práva a tím československého státního občanství. Chvojnovští radní však této žádosti nevyhověli a tak byl majetek zestátněn. Pallavicinimu nepomohlo ani odvolání k mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu.

Pozemková reforma byla na tehdejší dobu poměrně levicově zaměřena a majetek byl nabídnut k odprodeji okolním obcím a městům. Část majetku o výměře kolem 1.600 ha zakoupilo město Hradec Králové a tím rozšířilo svůj lesní majetek na současnou výměru kolem 3.700 ha. Protože v okolí již neexistoval podobný silný kupec doporučilo tehdejší ministerstvo zemědělství okolním obcím, aby se sdružily a společně nakoupily zbylou část majetku.

V roce 1930 tedy vznikl Svazek obcí okresu holického a přihlásil se o nákup lesního majetku o výměře cca 4.800 ha. Tento majetek byl oceněn tzv. závodními podíly v počtu 767 v hodnotě 10.000,- Kč za jeden podíl. Každá z 21 členských obcí svazku se potom rozhodla o množství zakoupených podílů a v roce 1931 obce založily Lesní družstvo Vysoké Chvojno, které pověřily hospodařením na zakoupeném majetku. Hospodaření bylo zpočátku obtížné, neboť v lesích leželo 300.000 m3 kalamitního dřeva z konce roku 1929. Velkou snahou se však podařilo překonat překážky a kolem roku 1935 obce majetek splatily.

Při okupaci Československa Německem byla na majetku ustanovena nucená správa s německým vedením. Dá se říci, že i v této době lesní hospodářství rozkvétalo. Byla vybudována rozsáhlá meliorační odvodňovací siť v zamokřelých porostech , lesní cesty a byly opraveny veškeré hájenky.

Po květnu 1945 se obce opět s nadšením ujaly svého majetku a lesníci LD budovali vzorové lesní hospodářství. Po únoru 1948 zůstal majetek nadále obcím, ale toto vlastnictví bylo pouze formální neboť zisk již neplynul dle vlastněných podílů obcím, nýbrž zůstával státu. Konec pro hospodaření LD znamenala vládní usnesení č. 102/59, které odebralo lesní majetek obcím a od pololetí 1959 LD fungovalo již jako LD v likvidaci.

Likvidační proces byl ukončen koncem roku 1959 a do správy státních lesů v Chrudimi přešel bez náhrady veškerý movitý i nemovitý majetek Lesního družstva. Správou lesního majetku byl pověřen lesní závod Choceň a po jeho zrušení lesní závod Vysoké Chvojno.

Ihned po změně politických poměrů v naší republice na konci roku 1989 začala snaha o obnovu činností Lesního družstva a o navrácení majetku obcím. Bohužel vydání tohoto druhu majetku nebylo předmětem zákona č. 172/91 Sb. a tak úsilí o vrácení lesů bylo korunováno úspěchem až vládním usnesením č. 168 z 15. 3. 1995. Dne 1. 9. 1995 se konala první ustavující valná hromada Lesní Družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. a 6. 12. 1995 začalo LD na znovuzískaném majetku opět hospodařit.

Rozlehlý lesní majetek kolem Vysokého Chvojna prošel v minulosti pestrou držbou a rozmanitým vývojem.Podle zápisů ve starých kronikách jsou původní lesy líčeny jako lesy tmavé se smrky,buky a jedlemi,tedy převážně jehličnaté,což potvrzují i názvy obcí o nichž jsou záznamy již z 12. století Vysoké Chvojno či Chvojenec.Oblast „Buků“ je tvořena starým bukovým porostem ve velmi nízké nadmořské výšce s bohatou květenou,přičemž stáří některých jedinců je odhadováno až na 400 let.Podloží je tvořeno slíny z tzv.Holické křídové tabule s překryvem štěrkopísků,které sem nanesla řeka Orlice dnes tekoucí o několik desítek metrů níže než je současná nadmořská výška rezervace (297 m n.m.).

Základní jádro rezervace o výměře cca 5ha je předmětem ochrany již od roku 1884,kdy tehdejší vlastník lesních pozemků markrabě Alexander PALLAVICINI rozhodl o ponechání této části lesa přirozenému vývoji.Jednalo se na tuto dobu o velmi revoluční a prozíravé rozhodnutí osvíceného vlastníka,které z „Buků“ udělalo druhou nejstarší přírodní rezervaci v České republice.

V roce 1929 zasáhla celý majetek větrná smršť jíž za oběť padla i značná část rezervace a vyvráceny byly zejména nejsilnější stromy.Po změření nevětší z nich měl objem 35m3.V té době na italského majitele dopadla rozhodnutí pozemkové reformy a po soudních sporech mu byl lesní majetek u Vysokého Chvojna zestátněn a nabídnut k prodeji okolním obcím,které v roce 1931 pro správu lesa založili Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. a v témže roce se ujali hospodaření.Rezervace byla i nadále bezzásahovou zónou a z podnětu vlastníka byla v roce 1955 výnosem Ministerstva kultury čj.54 vyhlášena přírodní rezervací.Pro další vývoj rezervace byl důležitý dále rok 1996,kdy obnovené Lesní družstvo zpracovalo projekt na zlepšení situace v rezervaci, který spočíval v trvalém oplocení jednotlivých sekcí ,tak aby byla zajištěna ochrana přirozené obnovy buku, která jinak padla za oběť zvěři.Po odsouhlasení projektu tehdejším okresním úřadem v Pardubicích a za jeho finančního přispění byly realizovány první dvě oplocenky,ve kterých již dnes můžeme sledovat první odrůstající přirozenou obnovu. Další oplocení včetně údržby již financovalo Lesní družstvo ze svých zdrojů. Současnost

V současné době je na rezervaci zpracován plán péče s platností od 1.1.2005 do 31.12.2014, který je plně respektován i v platném lesním hospodářském plánu pro stejné časové období.Je zřejmé,že pasivní ochrana s konservací současného stavu by postupně vedla k rozpadu mateřského porostu bez zajištění náhradního porostu obdobného složení s nadějí na stejně kvalitní,geneticky hodnotný dospělý porost. Původní plocha rezervace byla nevhodně rozšířena o nepůvodní a nekvalitní jehličnaté porosty na současnou výměru 28,33 ha. Plán péče u těchto porostů počítá s jejich předčasným vytěžením a umělou obnovou převážně bukem,dubem a jedlí. Tyto zásahy se již postupně realizují a první výsledky budeme moci sledovat zhruba za deset let.Vzhledem ke svému významu byla rezervace navržena do soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000

Veškeré náklady spojené s péčí o přírodní rezervaci Buky nese Lesní družstvo Vysoké Chvojno se souhlasem vlastníků, měst a obcí zdejšího regionu. Je to důkaz kulturní vyspělosti těchto vlastníků a jejich vůle po zachování této přírodní lokality i pro budoucí generace.